Kommande kurs

Praktisk energieffektivisering
i byggnader på distans

Denna utbildning fokuserar på snabba och direkta
åtgärder för att minska de totala energikostnaderna.


Utbildningen vänder sig till dig som avser arbeta med energieffektivisering i byggnader men också till dig som ska delta i energiinventeringar, besiktningar, energianalyser och annat arbete där man behöver kunskaper om byggnadens energianvändning.


Kursen behandlar metoder för energikartläggning med handgripliga åtgärder som ger direkta resultat i form av minskade energikostnader.


Kursens syfte och mål att ge deltagaren den kunskap som behövs för att utföra direkta, effektiva och hållara åtgärder för att minska energianvändning i byggnader. 

Välj det paket som
passar dig bäst!

Välj mellan Standard, Premium och VIP

VIP ger deltagaren en komplett lösning med personlig handledning under studietiden. Efter avslutad kurs får deltagaren en unik stödfunktion där deltagaren får mentortid och hjälp att komma igång med det praktiska arbetet med energieffektivisering.

Stödet kan vara ovärderligt när det uppstår problem och att prioritera de åtgärder som ger kraftigast resultat med lägsta möjliga insats. Deltagaren når en sakkunnig specialist via en app i telefonen eller via videosamtal vid sin dator. 

Premium ger deltagarenen  möjlighet  till personlig handledning under studietiden. 


I Standard ingår inte personlig handledning. Kursmaterialet är digitalt. Deltagaren väljer själv om kursmaterialet ska skrivas ut eller sparas lokalt. 


Anmäl ditt intresse och reservera en plats redan nu!
Kostnadsfri avbokning till 14 dagar innan kursstart

VIP


Personlig konsulthjälp och handledning ingår efter avslutad kurs! 

19.900KR 

ex moms

Detta ingår: 

 • Tillgång till utbildningsportalen  i 45 dagar 


 • Fysiska kurspärmar  skickas till deltagaren

 • Möjlighet till förlängd studietid vid särskild händelse


    • Ett omfattande bonusmaterial

    • 5 st coachmöten a 45 min ingår efter avslutad kurs för stöd och hjälp vid utförandet av energieffektiviseringar i byggnader

    • Ett omfattande bonusmaterial


    • Fysiska kurspärmar ingår som skickas med posten


    Premium


    Vårt populäraste

    alternativ
    14.900KR 

    ex moms

    • Tillgång till utbildningsportalen  i 45 dagar 


    • Möjlighet till förlängd studietid vid särskild händelse


     • Ett omfattande bonusmaterial

     • Personlig support och handledning av ämneslärare


     • Fysiska kurspärmar ingår som skickas med posten


     Standard


     Digital version med utökad support


     12.900KR

     ex moms

     • Tillgång till utbildningsportalen  i 30 dagar 


     • Ett omfattande bonusmaterial

      • Digital kurspärm 

      Utbildningens metod och upplägg

       

      Så här fungerar det:

      • Kursen bokas online
      • Efter beställning skickas kurspärm med posten om kurspaket VIP samt Premium beställts. Vid val av paket Standard får eleven pärm i digitalt format som kan laddas ned och skrivas ut.
      • Ett mail skickas till eleven med inloggningskod till vår lärandeportal. Där finns ett omfattande material med bland annat inspelade lektioner finns som är kopplade till pärmens respektive 31 flikar.
      • Till respektive flik och lektion får eleven svara på kontrollfrågor som säkerställer att eleven lärt sig det denne ska.
      • Eleven kan omgående påbörja sina studier i väntan på att posten levererat kursmaterialet då kurspärmens även finns tillgänglig i digital form.
      • Vi lärare finns hela tiden redo för eventuella frågor och funderingar som kan dyka upp under studiernas gång. Vi erbjuder individuell handledning med ansvarig lärare via videokonferensverktyg.  
      • Utöver kurspärmen med tillhörande lektioner får deltagaren tillgång till ett omfattande studiematerial som finns tillgänglig i vår digitala utbildningsportal

       

      Utbildningens metod och upplägg

      Vår pedagogiska plattform bygger på tillgänglighet för eleven oavsett lärostilar och att utbildningar ska finnas tillgängliga för alla oavsett var man bor i Sverige.  Grundtanken med våra distansutbildningar är att deltagaren ska ha känslan av att vara på plats i ett klassrum med möjlighet till hjälp och att kunna bolla tankar och idéer. Deltagaren får en frihet att själv välja när det fungerar bästa att studera med arbete, familj eller fritid. Läs mer om distansstudier här

       

       Studietid:

      • Utbildningen är baserad på en 3-dagarskurs. Med vårt upplägg har deltagaren tillgång att studera under 30 dagar vilket ger en stor flexibilitet så att studierna fungerar med arbete, familj eller fritid.
      • Vi rekommenderar normalt att dela upp studietiden till 1-2 timmar per dag. Det ger deltagaren möjlighet att omsätta teorin i praktiken vilket ökar inlärningen.

       

      Kursen målgrupp

      • Driftstekniker som arbetar med daglig drift av värme, ventilation, kyla, tappkall/tappvarm-vatten etc.
      • Konsulter - VVS
      • Tekniska förvaltare
      • Driftsledare
      • Energirådgivare
      • Strategiska personer som behöver kunskap om fastigheters potential som energieffektivisering i byggnader har såsom energisamordnare, förvaltare, fastighetsägare


      Innehåll - Utbildningen behandlar följande tekniker:

      • Regelverk som är kopplat till inomhusmiljö och vilka krav som ställs för olika verksamheter
      • Metoder:Besiktningsmetodik, -Lönsamhetsberäkningar
      • Hur kylbehov i byggnader och lokaler/verksamheter kan minskas och i många fall halveras.
      • Vanliga fel och brister samt lämpliga åtgärder i system för kyla/komfortkylsystem. Alternativa tekniker och lösningar till traditionell komfortkyla. 
      • Hur interna värmelasters påverkar behovet av komfortkyla och värme samt hur behovet kan minskas.
      • Vanliga fel och brister samt lämpliga åtgärder i värmesystem. Optimering av värmekällor, värmepumpar, cirkulationspumpar, injustering av värmesystem, intermittent uppvärmning, försmutsade värmesystem och lösningar
      • Mätning och fastställande av värmekällors verkningsgrad i syfte att bedöma eventuella lämpliga åtgärder och investeringars lönsamhet.
      • Optimering av värmepumpar
      • Optimering av kylmaskiner
      • Analysmetoder av timvärden av el samt fjärrvärmeenergi för att identifiera onödig effekt och energianvändning.
      • Analys av energidebitering samt åtgärder för att minska fasta energikostnader.
      • Brukarbeteende och hur detta påverkar energianvändning samt hur detta kan förändras genom smarta strategier.
      • IMD, Individuell mätning och debitering. Vi går igenom vad IMD är, fungerar och resultat som uppnås med IMD.
      • Värmeåtervinningsmetoder med kontroll och beräkningsmetod för verklig temperaturverkningsgrad i värmeväxlare.
      • Hur man bestämmer verkligt ventilationsbehov.
      • Hur ventilation anpassas på ett optimalt sätt.
      • Termisk komfort, vad det är och hur placering av arbetsplatser och möblering påverkar den upplevda termiska komforten. 
      • Fuktteori, om fuktens fysiska egenskaper kopplat till inomhusmiljö, skador orsakade av hög relativ luftfuktighet samt hur energibehovet varierar med luftens vatteninnehåll. Fuktteori är en viktig baskunskap vid arbete med energieffektivisering då felaktiga åtgärder kan resultera i fuktskador.
      • Filterteori i ventilationssystem
      • Injusteringsgrunder för värme, ventilation och komfortkyla.
      • Tappvarmvattensystem, hur minska energibehovet
      • VVC-system och alternativa lösningar för att sänka förlusterna som kan vara större än behovet av tappvarmvatten.
      • Att energieffektivisera med olika system för styr och reglersystem
      • Energieffektivisering i belysningssystem
      • Att optimera elsystem och abonnerad effekt alternativt huvudsäkring
      • Optimering av övriga elförbrukare 

       

      Ekonomi:

      Kostnadsanalys med utvärdering av effektiviseringsåtgärder.

      Ekonomiska kalkyler med payoff och LCC

       

      Beräkningar

      Tekniska och ekonomiska kalkylmetoder

       

      Praktiska övningar:

      Praktiska övningar med energikartläggning och besparingsmöjligheter

       

      Hjälpmedel och verktyg:

      Mätinstrument, mättekniker
       

      Utbildningsbevis

      Efter avklarad utbildning och godkända prov erhålls ett utbildningsintyg som vidimerar att deltagaren klarat samtliga delmoment. 


      Vi lämnar ingen i sticket!

      Vi finns vi här för dig tills du har avklarat kursen. Vi har full förståelse för att det kan ta mer tid än planerat att ta till sig allt kursmaterial. Om du skulle behöva extra stöd, tid eller om det är något delmoment som känns extra svårt så kan du alltid boka in extra handledning med oss lärare. Vår omsorg gör oss unika inom utbildningsbranschen. Vi gör detta för att vi brinner för att ge alla människor möjligheten att vara med och göra samhället lite bättre!